Postup pri vyhotovení posudku

  • Na základe špecifikácie predmetu ohodnotenia a účelu znaleckého posudku zadávateľom znalec oznámi predbežnú cenu

    znaleckého posudku a vyžiada podklady, ktoré je potrebné zabezpečiť k príprave znaleckého posudku.

  • Dohodnutie termínu obhliadky. Na obhliadke znalec preberie podklady k ohodnoteniu a uskutoční sa zameranie

    a fotodokumentácia skutkového stavu nehnuteľnosti, zároveň znalec upresní cenu znaleckého posudku.

  • Odovzdanie znaleckého posudku v dohodnutom počte vyhotovení.